Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Status prawny placówki

Status prawny placówki

Status prawny

1. Szkoła jest placówką publiczną, ogólnodostępną, działającą jako jednostka budżetowa.
2. Szkoła  nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie.
3. Nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.
4. Siedziba Szkoły znajduje się w Baszkowie nr 34.
5. Organem prowadzącym jest gmina Zduny reprezentowana przez Burmistrza Miasta Zduny z siedzibą Rynek 2, 63 – 760 Zduny.
6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Podstawy prawne

Szkoła Podstawowa w Baszkowie działa na podstawie:

 • Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
 • Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r, poz. 59 i 949);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169, z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r . Karta Nauczyciela (Dz. z 2017 r. poz. 1189);
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.;
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1);
 • przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw;
 • niniejszego statutu.
Data dodania: 2023-09-14 12:08:16
Data edycji: 2023-09-14 12:18:04
Ilość wyświetleń: 126

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej